Ochrana osobných údajov

 

 

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Gagun, spol. s r.o.,Študentská 24,Trnava 917 01, IČO: 53 322 398 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava  Oddiel SRO, Vložka číslo Vložka číslo: 47654/T (ďalej len „spoločnosť Gagun  ), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť Gagun spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Gagun), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.


Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Gagun je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Gagun.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť WebSupport, s.r.o,Staré Grunty 12,841 04 Bratislava Slovensko IČO: 36 421 928
  IČO: 36 421 928
  IČ DPH: SK2021869234
  DIČ 2021869234
  Register: Okresný súd Bratislava I
  Vložka číslo: 63270/B  ako sprostredkovat
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ:

Geis Parcel SK s.r.o.

Balíková preprava, Geispoint
Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2023410301
IČO: 46 489 592
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S

 • Geis SK s.r.o.

Paletové prepravy, Celovozová preprava, Logistika, Obaly
Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2020452687
IČO: 31 324 428
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S

 • poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Gagun.

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IČO: 31 320 155
Zapísaná v OR OS Bratislava I
odd: Sa, vl. 341/B  v prípade splátkovéh predaja Quatro.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

 

b.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť Gagun  spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Gagun je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c.    Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

Spoločnosť Gagun spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Gagun je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť WebSupport, s.r.o,Staré Grunty 12,841 04 Bratislava Slovensko IČO: 36 421 928
  IČO: 36 421 928
  IČ DPH: SK2021869234
  DIČ 2021869234
  Register: Okresný súd Bratislava I
  Vložka číslo: 63270/B  ako sprostredkovateľ
 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ:

Geis Parcel SK s.r.o.

Balíková preprava, Geispoint
Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2023410301
IČO: 46 489 592
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S

 • Geis SK s.r.o.

Paletové prepravy, Celovozová preprava, Logistika, Obaly
Trňanská 6, 96 001 Zvolen
IČ DPH: SK 2020452687
IČO: 31 324 428
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S

 • poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Gagun 

Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IČO: 31 320 155
Zapísaná v OR OS Bratislava I
odd: Sa, vl. 341/B  v prípade splátkového predaja Quatro.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar

 

d.    Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť Gagun spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Gagun je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

spoločnosť WebSupport, s.r.o,Staré Grunty 12,841 04 Bratislava Slovensko IČO: 36 421 928

IČ DPH: SK2021869234
DIČ 2021869234
Register: Okresný súd Bratislava I
Vložka číslo: 63270/B  ako sprostredkovateľ

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

d.1. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Na internetovej stránke spoločnosti  spoločnosť Gagun  integrovala komponent Google Analytics (s funkciou anonymizácie). Služba Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je zhromažďovanie, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje okrem iného údaje o webových stránkach, z ktorých osoba prišla (takzvaný sprostredkovateľ), ktoré podstránky boli navštevované, o tom, ako často a za akú dobu bola zobrazená podstránka. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webovej stránky a na vykonanie analýzy nákladov a prínosov internetovej reklamy.

Operátorom komponentu Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics používa spoločnosť Gagun aplikáciu "_gat._anonymizeIp". Prostredníctvom tejto žiadosti spoločnosť Google skráti IP adresu internetového pripojenia dotknutých osôb a anonymizuje pri prístupe na webové stránky spoločnosti Gagun z členského štátu Európskej únie alebo z iného zmluvného štátu Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analýza návštevnosti webových stránok spoločnosti Gagun . Spoločnosť Google využíva zhromaždené údaje a informácie okrem iného na vyhodnotenie používania webových stránok spoločnosti Gagun a na zobrazovanie prehľadov online, ktoré zobrazujú aktivity na webových stránkach spoločnosti Gagun, a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej internetovej stránky.

Služba Google Analytics umiestňuje súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Definícia cookies je vysvetlená v sekcii o cookies na webovej stránke spoločnosti Gagun. S nastavením súboru cookie je Google oprávnený analyzovať používanie webových stránok spoločnosti Gagun. Pri každom vyvolaní jednej z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje spoločnosť Gagun  a do ktorého bola integrovaná súčasť služby Google Analytics, internetový prehliadač systému informačnej technológie dotknutej osoby automaticky predloží údaje prostredníctvom Komponentu Google Analytics na účely online inzercie a zúčtovania provízií spoločnosti Google. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Google získala vedomosti o osobných údajoch, ako je IP adresa subjektu údajov, ktorá slúži spoločnosti Google okrem iného na pochopenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následne na vytvorenie provízií voči spoločnosti Gagun.

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvenciu návštev na našich webových stránkach dotknutou osobu. Pri každej návšteve internetovej stránky spoločnosti Gagun  sa osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, odošlú do spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom webových stránok spoločnosti Gagun kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takáto úprava použitého internetového prehliadača by tiež zabránila tomu, aby služba Google Analytics nastavila súbor cookie v systéme informačnej technológie dotknutej osoby. Okrem toho, súbory cookie, ktoré už používa služba Google Analytics, môžu byť kedykoľvek odstránené prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérov.

Dotknutá osoba má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči zbieraniu údajov, ktoré generuje služba Google Analytics, ktoré súvisia s používaním webovej lokality spoločnosti „Gagun“, ako aj so spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google a možnosťou vylúčiť akékoľvek takéto spracovanie. Z tohto dôvodu musí dotknutá osoba stiahnuť na odkaze:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

doplnok prehliadača a nainštalovať ho. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že všetky údaje a informácie o návštevách internetových stránok sa nemusia preniesť do služby Google Analytics. Inštalácia doplnkov prehliadača sa považuje za námietku spoločnosti Google. Ak je informačný systém dotknutej osoby neskôr vymazaný, naformátovaný alebo novo inštalovaný, subjekt údajov musí opätovne zastaviť doplnky prehliadača, aby zakázal službu Google Analytics. Ak bol doplnok prehliadača odinštalovaný dotknutou osobou alebo akoukoľvek inou osobou alebo je vypnutá, je možné vykonať opätovnú inštaláciu alebo opätovnú aktiváciu doplnkov prehliadača.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google sa môžu získať na adrese:

Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená na nasledujúcej adrese https://www.google.com/analytics/.

d.2. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google Remarketing

Na tejto webovej lokalite má spoločnosť Gagun integrované služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkcia služby Google AdWords, ktorá umožňuje zobrazovať reklamu používateľom internetu, ktorí sa predtým zdržiavali na internetovej stránke spoločnosti Gagun. Integrácia služby Google Remarketing preto umožňuje spoločnosti Gagun  vytvoriť reklamu založenú na používateľoch, a preto zobrazuje relevantné reklamy zainteresovaným používateľom internetu.

Prevádzkovateľom služieb Google Remarketing je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Účelom Google Remarketing je vloženie relevantnej reklamy podľa záujmu. Služba Google Remarketing spoločnosti Gagun umožňuje zobrazovať reklamy v sieti Google alebo na iných webových stránkach, ktoré sú založené na individuálnych potrebách a zodpovedajú záujmom používateľov internetu.

Google Remarketing nastavuje súbor cookie v systéme informačnej technológie dotknutej osoby. Definícia cookies je vysvetlená v sekcii o cookies na webovej stránke spoločnosti Gagun . S nastavením súboru cookie Google povolí identifikáciu návštevníka webovej lokality, ak navštívy po sebe idúce webové stránky, ktoré sú tiež členmi reklamnej siete Google. Pri každom vyvolaní na internetovej stránke, na ktorej bola služba integrovaná prostredníctvom Google Remarketing, sa webový prehliadač dotknutej osoby automaticky identifikuje so spoločnosťou Google. V priebehu tohto technického postupu spoločnosť Google získa osobné informácie, ako napríklad adresu IP alebo správanie používateľa v oblasti surfovania, ktoré spoločnosť Google okrem iného používa na vloženie reklamy relevantnej pre záujmy.

Súbor cookie sa používa na ukladanie osobných informácií, napr. internetové stránky, ktoré navštívil údajový subjekt. Zakaždým, keď dotknutá osoba navštívi webové stránky spoločnosti Gagun, osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, sa odošlú spoločnosti Google do Spojených štátov amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Dotknutá osoba môže zabrániť nastaveniu súborov cookie prostredníctvom webových stránok spoločnosti Gagun kedykoľvek pomocou zodpovedajúcej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto prispôsobenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačnej technológie dotknutej osoby. Okrem toho súbory cookie, ktoré už spoločnosť Google používa, môžu byť kedykoľvek odstránené prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má okrem toho možnosť vzniesť námietky voči reklame založenej na záujmoch zo strany spoločnosti Google. Z tohto dôvodu musí subjekt údajov vyvolať odkaz na stránku www.google.sk/settings/ads a vykonať požadované nastavenia v každom internetovom prehliadači používanom dotknutou osobou.

Ďalšie informácie a skutočné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google sa môžu získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

d.3. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google+

Na tejto webovej lokalite spoločnosť Gagun integrovala tlačidlo Google+ ako komponent od spoločnoti Google Inc.. Google+ je takzvaná sociálna sieť. Sociálna sieť je sociálnym miestom stretávania sa na internete, čo je on-line spoločenstvo, ktoré obyčajne umožňuje užívateľom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Služba Google+ umožňuje používateľom sociálnej siete zahrnúť vytvorenie súkromných profilov, odovzdávať fotografie a komunikovať prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Prevádzkovateľom služby Google+ je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Pri každom vyvolaní jednej zo stránok tejto webovej stránky, ktorú prevádzkuje spoločnosťGagun  a na ktorom je integrované tlačidlo Google+, internetový prehliadač v systéme informačnej technológie dotknutej osoby automaticky stiahne zobrazenie zodpovedajúceho Google+ tlačidla spoločnosti Google prostredníctvom príslušného komponentu tlačidla Google+. V priebehu tohto technického postupu je spoločnosť Google informovaná o tom, akú konkrétnu podstránku webových stránok spoločnosti Gagun dotknutá osoba navštívila. Podrobnejšie informácie o službe Google+ nájdete na stránke https://developers.google.com/+/.

Ak je dotknutá osoba prihlásená v rovnakom čase na službu Google+, spoločnosť Google pri každom vyvolaní našej webovej stránky dotknutou osobou a počas celého trvania jeho pobytu na našej internetovej stránke rozpozná, ktoré konkrétne podstránky našej webovej lokality navštívila dotknutá osoba. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom tlačidla Google+ a služba Google ich priraďuje príslušnému používateľovi (držiteľom konta) Google+  - dotknutej osobe.

Ak dotknutá osoba klikne na tlačidlo Google+ integrované na webových stránkach spoločnosti Gagun a poskytne odporúčanie Google+ 1, potom spoločnosť Google pridelí tieto informácie osobnému používateľskému účtu Google+ dotknutej osoby a uloží osobné údaje. Spoločnosť Google ukladá odporúčanie Google+ 1 dotknutej osoby a sprístupňuje ho verejnosti v súlade s podmienkami a podmienkami, ktoré dotknutá osoba v tejto súvislosti akceptovala. Následne odporúčanie Google+ 1 poskytnuté dotknutou osobou na tejto webovej lokalite spolu s inými osobnými údajmi, ako napríklad názvom účtu Google+ používaným dotknutou osobou a uloženou fotografiou, sa ukladá a spracováva v iných službách Google, ako je napríklad vyhľadávací nástroj, výsledky vyhľadávacieho nástroja Google, účet Google dotknutej osoby alebo na iných miestach, napr. na internetových stránkach alebo vo vzťahu k reklamám. Spoločnosť Google je tiež schopná prepojiť návštevu týchto webových stránok s inými osobnými údajmi uloženými v službe Google. Spoločnosť Google ďalej zaznamenáva tieto osobné informácie s cieľom zlepšiť alebo optimalizovať rôzne služby Google.

Prostredníctvom tlačidla Google+ získava spoločnosť Google informácie o tom, že dotknutá osoba navštívila webovú lokalitu spoločnosti Gagun, ak je dotknutá osoba v čase volania na našu webovú stránku prihlásená do služby Google+. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či subjekt údajov klikne alebo klepne na tlačidlo Google+.

Ak dotknutá osoba nechce odoslať osobné údaje spoločnosti Google, môže zabrániť takémuto prenosu tým, že sa odhlási zo svojho účtu Google+ predtým, ako otvorí našu webovú stránku.

Ďalšie informácie a ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google je možné získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Viac odkazov od spoločnosti Google o tlačidle Google+ 1 je možné získať na stránke https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

d.4. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby Google-AdWords

Spoločnosť Gagun na tejto webovej lokalite integroval službu Google AdWords. Služba Google AdWords je služba pre internetovú reklamu, ktorá umožňuje inzerentovi umiestniť reklamy do výsledkov vyhľadávacieho nástroja Google a do reklamnej siete Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred definovať konkrétne kľúčové slová, pomocou ktorých sa zobrazí reklama vo výsledkoch vyhľadávania Google iba potom, keď používateľ použije vyhľadávací nástroj na vyhľadanie výsledkov vyhľadávania relevantných pre kľúčové slová. V reklamnej sieti Google sú reklamy distribuované na relevantných webových stránkach pomocou automatického algoritmu, pričom sa zohľadnia predtým definované kľúčové slová.

Prevádzkovateľom spoločnosti Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Účelom služby Google AdWords je propagácia našich webových stránok zahrnutím relevantnej reklamy na webových stránkach tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávacieho nástroja vyhľadávača Google a vložením reklamy tretích strán na naše webové stránky.

Ak sa dotknutá osoba nasmeruje na webovú lokalitu spoločnosti Gagun   prostredníctvom reklamy Google, súbor cookie na konverzie sa v systéme informačnej technológie dotknutej osoby registruje prostredníctvom spoločnosti Google. Definícia cookies je uvedená samostatnej sekcii “Cookies”. Konverzný súbor cookie stráca platnosť po 30 dňoch a nepoužíva sa na identifikáciu subjektu údajov. Ak súbor cookie neuplynul, konverzné cookie sa používajú na overenie, či niektoré podstránky, napríklad nákupný košík z online obchodu, boli vyvolané na našej webovej stránke. Prostredníctvom súboru cookie na konverziu dokáže spoločnosť Google i spoločnosť Gagun zistiť, či dotknutá osoba, ktorá reagovala na reklamu webovej lokality spoločnosti Gagun v službe AdWords, generovala predaj, t.j. vykonala alebo zrušila kúpu tovaru.

Údaje a informácie zhromaždené pomocou súboru cookie pre konverzie používa spoločnosť Google na vytvorenie štatistiky návštevnosti webových stránok spoločnosti Gagun. Tieto štatistiky návštev sa používajú na určenie celkového počtu používateľov, ktorí boli zobrazovaní prostredníctvom reklám služby AdWords, aby zistili úspešnosť alebo neúspech každej reklamy služby AdWords a optimalizovali reklamy AdWords v budúcnosti. Ani spoločnosť Gagun ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, ktoré by mohli identifikovať dotknutú osobu.

Súbor cookie na konverzie ukladá osobné údaje, napr. internetové stránky, ktoré navštívila dotknutá osoba. Zakaždým, keď navštevujeme internetové stránky spoločnosti Gagun, osobné údaje vrátane IP adresy prístupu na internet, ktoré používa dotknutá osoba, sa odošlú spoločnosti Google do Spojených štátov amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané technickým postupom odovzdať tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie na našich webových stránkach, ako je uvedené vyššie, pomocou zodpovedajúceho nastavenia použitého internetového prehliadača, a tak trvalo odmietnuť nastavenie cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by zabránilo spoločnosti Google, aby v systéme informačnej technológie dotknutej osoby umiestnila konverzný súbor cookie. Okrem toho súbor cookie nastavený službou Google AdWords môže byť kedykoľvek vymazaný prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má možnosť vzniesť námietky voči záujmovej reklame spoločnosti Google. Z tohto dôvodu musí dotknutá osoba pristupovať z každého prehliadača pomocou odkazu www.google.sk/settings/ads a nastaviť požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno získať na https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

d.5. Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania služby YouTube

Na tejto webovej lokalite má spoločnosť Gagun integrované komponenty služby YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videa bezplatne nastaviť videoklipy a ostatným používateľom poskytuje ich bezplatné prezeranie, hodnotenie a komentovanie. Služba YouTube vám umožňuje publikovať všetky druhy videí, takže máte prístup k plným filmom a televíznym vysielaniam, ako aj k hudobným videám a videám vytvoreným používateľmi cez internetový portál.

Prevádzkovateľom služby YouTube je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené štáty americké. Spoločnosť YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Spojené štáty americké.

Pri každom vyvolaní stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje spoločnosť Gagun a na ktorom bol integrovaný komponent YouTube (video YouTube), je internetový prehliadač systému informačnej technológie subjektu údajov automaticky vyzvaný na prevzatie zobrazenia príslušnej zložky služby YouTube. Ďalšie informácie o službe YouTube nájdete na stránke https://www.youtube.com/yt/about/en/. V priebehu tejto technickej procedúry YouTube a Google získali informácie o tom, akú konkrétnu podstránku webovej stránke spoločnosti Gagun dotknutá osoba navštívila.

Ak je dotknutá osoba prihlásená v službe YouTube, služba YouTube rozpozná pri každej výzve na podstránku obsahujúcu video YouTube, ktorú konkrétnu podstránku internetovej stránky spoločnosti Gagun navštívila dotknutá osoba. Tieto informácie zhromažďujú služby YouTube a Google a priradí sa príslušnému účtu YouTube dotknutej osoby.

Služba YouTube a Google dostanú informácie prostredníctvom komponentu YouTube, ktoré dotknutá osoba navštívila na našich webových stránkach, ak sa dotknutá osoba v čase volania na našu webovú stránku prihlásila do služby YouTube. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či osoba klikne na video YouTube alebo nie. Ak takýto prenos týchto informácií na stránky YouTube a Google nie je pre dotknutú osobu žiadúci, môže zabrániť odoslaniu údajov, ak sa dotknutá osoba pred volaním na internetovú stránku spoločnosti Gagun odhlási z vlastného účtu YouTube.

Ustanovenia o ochrane údajov YouTube, ktoré sú k dispozícii na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/, poskytujú informácie o zbere, spracovaní a používaní osobných údajov spoločnosťou YouTube a Google.

d.6.  Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa aplikácie a používania Facebooku

Na tejto webovej stránke má spoločnosť Gagun integrované komponenty Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálna sieť je miestom pre spoločenské stretnutia na internete, online komunity, ktorá obyčajne umožňuje používateľom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovej komunite poskytovať osobné alebo obchodné informácie. Služba Facebook umožňuje používateľom sociálnych sietí vytvorenie súkromných profilov, odovzdávať fotografie a komunikovať prostredníctvom žiadostí na priateľstvo.

Prevádzkovateľom služby Facebook je spoločnosť Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty. Ak osoba žije mimo Spojených štátov alebo Kanady, kontrolórom je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každom vyvolaní jednej zo stránok internetovej stránky spoločnosti Gagun, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Gagun a do ktorej bol integrovaný komponent Facebook (plugin Facebooku),  webový prehliadač systému informačnej technológie dotknutej osoby automaticky sa zobrazí výzvu na prevzatie zobrazenia príslušnej zložky Facebook z Facebooku cez komponent Facebook. Prehľad všetkých doplnkov Facebooku je prístupný na stránke https://developers.facebook.com/docs/plugins/. V priebehu tohto technického postupu je Facebook upozornený na to, akú konkrétnu podstránku našich stránok navštívila dotknutá osoba.

Ak je subjekt údajov prihlásený súčasne na Facebooku, Facebook zisťuje pri každom vyvolaní webovej stránky spoločnosti Gagun dotknutou osobou - a počas celého trvania ich pobytu na našej internetovej stránke - ktorú konkrétnu podstránku webovej stránky spoločnosti Gagun navštívila dotknutá osoba. Tieto informácie sa zhromažďujú prostredníctvom komponentu Facebook a súvisia s príslušným účtom Facebooku subjektu údajov. Ak subjekt údajov klikne na jedno z tlačidiel Facebook integrovaných do webových stránok spoločnosti Gagun, napr. tlačidlo "Like - Páči sa mi" alebo ak dotknutá osoba dáva komentár, potom služba Facebook spáruje tieto informácie s osobným účtom dotknutej osoby na Facebooku a uloží osobné údaje.

Spoločnosť Facebook dostáva vždy prostredníctvom komponentu Facebook informácie o návšteve webových stránok spoločnosti Gagun, keď je dotknutá osoba prihlásená súčasne na Facebook v čase volania na našu webovú stránku. K tomu dochádza bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na komponent Facebook alebo nie. Ak takýto prenos informácií na Facebook nie je pre dotknutú osobu žiadúci, môže tomu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na Facebooku predtým, ako vyvolá webovú stránku spoločnosti Gagun.

Smernica o ochrane údajov publikovaná spoločnosťou Facebook, ktorá je k dispozícii na adrese https://facebook.com/about/privacy/, poskytuje informácie o zbere, spracovaní a používaní osobných údajov prostredníctvom Facebooku. Okrem toho vysvetľuje, aké možnosti nastavenia ponúka spoločnosť Facebook na ochranu súkromia subjektu údajov. Navyše sú k dispozícii rôzne možnosti konfigurácie, ktoré umožňujú elimináciu prenosu údajov na Facebook. Tieto aplikácie môžu používatelia použiť na odstránenie prenosu údajov na Facebook.

d.7.  Porovnávač cien Heureka.sk – služba Overené zákazníkmi

Na tejto webovej stránke má spoločnosť Gagun zapracovaný komponent Heureka.sk – Overené zákazníkmi.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náša webová stránka zapojená. Tie vám zasielame prostredníctvom Heureka.sk zakaždým, keď u nás nakúpite cez porovnávač cien Heureka.sk, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom na webovej lokalite spoločnosti Gagun. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Prevádzkovateľom služby Heureka.sk – Overené zákazníkmi je spoločnosť Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká Republika, vedená u Mestského súdu v Prahe pod číslom: 218977.

Detailné informácie o službe „Overené zákazníkmi“ nájdete na webovej lokalite prevádzkovateľa Heureka Shopping s.r.o.: http://www.overenezakaznikmi.sk/#pre-zakaznikov


e.    Poskytovanie telefonickej, e-mailovej podpory zákazníkom, chat a kontaktný formulár

Spoločnosť Gagun spracúva na účely poskytovania telefonickej, e-mailovej, chatovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok. Pre účely kontaktného formulára spoločnosť Gagun spracúva nalsedovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Službu Smartsup používame ako našu podporu na help desk – chat so zákazníkmi. SlužbaSmartsupp nám pomáha viesť chat s našimi zákazníkmi v reálnom čase a poskytovať okamžitú podporu. Aby sme Smartsupp mohli použiť, sme začlenili skript, ktorý nám spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o. poskytla. Skript odošle základné informácie, ako je IP adresa, e-mailové a rozhovorové údaje poskytované používateľom na ich server. Smartsupp zabezpečuje správne používanie používateľských údajov a dodržiavanie všetkých predpisov GDPR. Pre viac informácií politika ochrany osobných údajov spoločnosti Smartsupp.com, s.r.o.. nájdete tu: https://www.smartsupp.com/cs/help/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Gagun je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

IČ: 03668681
DIČ: CZ03668681

Smartsupp.com, s.r.o.
Milady Horákové 13
602 00 Brno

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 86206.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

f.    Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť Gagun spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Gagun je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

g.    Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Gagun bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Gagun je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

h.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti Gagun

Spoločnosť Gagun spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Gagun nasledovné údaje: údaje uvedené v objednávkach, v zmluvách s dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Gagun, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Gagun, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Gagun.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Gagun je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Gagun. Oprávneným záujmom spoločnosti Gagun  je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Gagun

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Gagun  uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

i.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti Gagun

Spoločnosť Gagun spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až h) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Gagun.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Gagun je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Gagun.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Gagun:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti Gagun  uvedenú v bode 1.
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na gagun.sro@gmail.com do predmetu napíšte GDPR
c)    telefonicky na čísle: 0911 066 661
d).   Príslušné právne predpisy - Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Záznamy neboli nájdené...

Tovar.sk - porovnanie cien NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. Pricemania.sk – Porovnanie cien